Báo cáo ngày sách Việt Nam 2016

Báo cáo ngày sách Việt Nam 2016

PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS NÀ TÂN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:11/BC-THCS NT                             Tân Lập, ngày 22 tháng 4 năm 2016     BÁO CÁO Về việc Tổ chức…