Báo cáo ngày sách Việt Nam 2016

PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS NÀ TÂN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:11/BC-THCS NT                             Tân Lập, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

 

BÁO CÁO

Về việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3, năm 2016

 

               

Thực hiện công văn hướng dẫn số 163/PGD&ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016, về việc triển khai tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3, năm 2016.

Trường THCS Nà Tân xin báo cáo nội dung thực hiện như sau:

  1. Ban Giám hiệu lên kế koạch cụ thể phân công các bộ phận, tổ chức, cán bộ, giáo viên, nhất là nhân viên phụ trách thư viện theo nội dung công việc thực hiện.
  2. Tuyên truyền tới học sinh trong các buổi chào cờ, sinh hoạt đội, sinh hoạt lớp về nội dung, vai trò vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống. Kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh quyên góp sách cho tủ sách của thư viện nhà trường (3 đầu sách/1CB, GV; 1 đầu sách/1HS). Bên cạnh đó làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nắm bắt tinh thần chung và kêu gọi quyên góp các loại sách truyện cho tủ sách thư viện, phối hợp cùng nhà trường giáo dục các em chăm đọc sách hơn, có ý thức tự giác và bố trí thời gian hợp lý để đưa con em đến trường đọc sách.
  3. Giao cán bộ thư viện tiếp nhận sách quyên góp từ học sinh, giáo viên, phụ huynh…chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc đọc sách hàng ngày của các em như: bàn ghế, phòng đọc, tủ sách, các đầu sách phù hợp, lên lịch cụ thể để các em đến đọc sách; có sổ mượn, trả để các em có thể đọc tại thư viện hoặc mượn về nhà đọc.
  4. Giao tổ KHXH và tổ Chuyên lên kế hoạch tổ chức buổi ngoại khóa thi “Kể chuyện theo sách, đóng kịch theo sách” vào thời gian đầu tháng 5/2016.

 

Nơi nhận:                                         – Phòng GD&ĐT (b/c);

– Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An