Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

        Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-PGD&ĐT ngày 22/12/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017;

       Công văn số 632/Phòng GD&ĐT ngày 26/12/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu về việc triển khai thực hiện dự toán chi NSNN-SNGD năm 2017;

       Trường THCS Nà Tân xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm như sau:

QUI CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2017